Trường học nhật ngữ AIWA


Học phí
Phí ứng tuyển 25,000yên
Năm đầu
Cụ thể
Tất cả các khóa học (1 năm)
Tiền nhập học
50,000 yên
Tiền học phí
504,000 yên
Tiền giáo trình
78,000 yên
Tiền trang thiết bị
42,000 yên
Tiền thuế
16,850 yên
Tiền bảo hiểm
(Tính theo năm)
3,500 yên
Tiền các hoạt động ngoại khóa
5,650 yên
Tổng số
700, 000 yên.
Năm thứ 2
Cụ thể
Khóa nhập học tháng 4
(1 năm)
Khóa nhập học tháng 7
(9 tháng)
Khóa nhập học tháng 10
(6 tháng)
Khóa nhập học tháng 1
(3 tháng)
Tiền học phí
504,000 yên
378,000 yên
252,000 yên
126,000 yên
Tiền giáo trình
78,000 yên
58,500 yên
39,000 yên
19,500 yên
Tiền trang thiết bị
42,000 yên
31,500 yên
21,000 yên
10,500 yên
Tiền thuế
15,600 yên
11,700 yên
7,800 yên
3,900 yên
Tiền bảo hiểm
(Tính theo năm)
3,500 yên
3,500 yên
3,500 yên
3,500 yên
Tổng số
643,100 yên
483,200 yên
323,300 yên
163,400 yên

Tiền nhập học, tiền học phí, tiền giáo trình, tiền trang thiết bị đều phải chiết khấu 5% tiền thuế, tuy nhiên học viện Aiwa chi trả một nửa (2,5%) nên các học viên chỉ phải chi trả 2,5%.


Chú ý:
1. Theo nguyên tắc tiền đã được nộp sẽ không được trả lại.
2. Tiền bảo hiểm và tiền thuế có thể thay đổi.


Contact Address
Email:
japan@aiwa.ne.jp


TEL:+81-92-632-6748
FAX:+81-92-632-8540

Aiwa Bidg.,
Maidashi 1-15-37,
Higashi-ku,Fukuoka,
JAPAN